HYVÄ ASIAKKAAMME, MITEN MIELESTÄSI OLEMME ONNISTUNEET?

Toivomme sinun antavan palautetta, jotta voimme arvioida ja kehittää toimintaamme. Palautteen jättäjän henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa. 

Fysioterapiaa
Toimintaterapiaa
Puheterapiaa
En halua yksilöidä
Erittäin tyytyväinen
Jokseenkin tyytyväinen
En osaa sanoa
Jokseenkin tyytymätön
Tyytymätön
Kyllä
Osittain
Ei toteutunut
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kyllä
Ei

Rekisteriseloste

Nuorten terapiakeskus tietosuojakäytäntö

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.  

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Activus Oy, Lasten ja Nuorten terapiakeskus
Y-tunnus 0550915-6
Verkatehtaankatu 4, 5. krs 20100 TURKU 
puh. 040 809 2434
www.activus.fi  


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:  

Sanna Laakkonen
info@activus.fi 
puh. 040 809 2434   


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät  

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja. Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.  

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluiden markkinointiin. Kuluttajaasiakkaan tapauksessa sähköinen suoramarkkinointi edellyttää erillistä suostumusta. 

Rekisterinpitäjä voi käyttää potilastietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten sähköisiä potilastietojärjestelmiä tuottavia yrityksiä. Tällöin alihankkijan kanssa laaditaan EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.  Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §).  Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta.  Säännönmukaisesti potilaan/asiakkaan henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: Kuntoutukseen lähettävälle sekä maksavalle taholle.  Asiakkaasta ei kerätä muita tietoja kuin potilastiedot.  


3. Henkilötietojen säilytysaika  

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.  
 

4. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.   
Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.  


5. Oikeus peruuttaa suostumus  

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.  


6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi  


7. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys  

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Potilastiedot tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon ja ovat luettavissa omakanta-palvelun kautta.   


8. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi  

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.  


9. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle  

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.