Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällinen kuntoutus, jonka avulla lasta tai nuorta tuetaan ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään ja kehitystään.

Lasten toimintaterapia tähtää mahdollisen omatoimiseen, lasta tai nuorta tyydyttävään elämään. Lasten toimintaterapialla tuodaan apua lapsen sekä nuoren ja perheen arkeen niin, että lapsi ja nuori toimintakyvyn rajoituksista huolimatta oppii leikkimään ja olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa sekä oppii hallitsemaan keinot huolehtia itsestään yksilöllisen kehityksen mukaan.

Mistä tunnistaa toimintaterapian tarpeen?

Kehityksellinen häiriö, vamma tai sairaus voi vaikeuttaa itsenäistä selviytymistä arkitilanteissa kuten pukemisessa, ruokailussa ja leikissä. Usein lapsen toiminnalliset hankaluudet havaitaan ensimmäisen kerran päiväkodissa, koulussa, neuvolassa tai kotioloissa. Lapsen "hankaluudet" voivat näkyä esim. vetäytymisenä, riehumisena, hitautena, kömpelyytenä tai malttamattomuutena.

Lasten toimintaterapiaan tullaan lähetteellä

Toimintaterapeutin tutkimuksiin ja/tai terapiaan lapsi ohjautuu lähettävän tahon suositusten perusteella. Lähettävä taho yleensä on oman kunnan terveyskeskus, yliopistollinen sairaala, erityishuoltopiiri tai yksityinen lääkäriasema. Toimintaterapeutti arvioi lapsen toiminnallisia valmiuksia ja taitoja.

Toimintaterapeutti arvioi terapian tarpeen

Arviointimenetelminä ovat standardoidut testit sekä ohjatun toiminnan ja vapaan leikin kliininen havainnointi. Arviointiin sisältyy haastattelut perheiden arkielämästä ja päivän sujumisesta päiväkodissa ja koulussa. Tutkimustilanteessa toimintaterapeutti arvioi lapsen ja nuoren sensomotorisia valmiuksia kuten aistitoimintojen yhteiskäyttöä, kehonhahmotusta, karkea- ja hienomotorisia valmiuksia sekä näköön perustuvaa hahmotusta. Lapsen ja nuoren psykososiaalisia valmiuksia esimerkiksi keskittymiskykyä, ohjeiden vastaanottoa, vuorovaikutusta ympäristön kanssa terapeutti havainnoi ohjatun toiminnan ja vapaan leikin kautta.

Toimintaterapeutti voi suositella apuvälineiden käyttöä

Tarvittaessa toimintaterapeutti arvioi päivittäistä elämää helpottavien apuvälineiden tarpeen ja suosittelee lapselle ja nuorelle tarpeenmukaisen apuvälineen esim. tietokoneen ohjaimen, työpöydän tai erikoislusikan sekä ohjaa välineiden käytössä. Yksilöllisten käsitukien tai -lastojen suunnittelu, valmistus ja käytön opetus kuuluvat osaksi lasten toimintaterapiaan. Toimintaterapeutin suunnittelemat asunnonmuutostyöt kotona, päiväkodissa ja koulussa voivat osaltaan helpottaa lapsen selviytymistä jokapäiväisistä toiminnoista.

Lapselle tai nuorelle tehdään terapiasuunnitelma

Lapselle tai nuorelle tehdään yhdessä vanhempien kanssa terapiasuunnitelma, joka perustuu yhdessä laadittuihin tavoitteisiin ja jossa määritellään myös keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimintaterapeutti osallistuu lapsen ja nuoren kuntoutussuunnitelman laadintaan lähettävän tahon kanssa. Toimintaterapeutin osallistuminen päiväkodissa tai koulussa kuntoutussuunnitelman laadintaan on tärkeää, kun pohditaan käytännön ratkaisuja mm. tilanteisiin kotona, päiväkodissa ja koulussa. Lasten toimintaterapeutille kuuluvat myös keskustelu- ja ohjaustilanteet lapsen vanhempien, hoitavien henkilöiden ja muiden kuntoutustyöntekijöiden kanssa. Lasten toimintaterapia suunnitellaan arvioinnin pohjalta tukemaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista.

Lasten toimintaterapia tukee lapsen tai nuoren elämää ja kehitystä

Lasten toimintaterapialla tuetaan mm. leikin suunnittelua ja toteutusta, keskittymiskykyä, vuorovaikutusta, ohjeiden mukaista toimimista, liikunnallisia valmiuksia ja käsien käyttöä. Lasten ja nuorten toimintaterapia sisältää tavoitteellista ohjattua ja vapaata leikkiä, karkea- ja hienomotorisia harjoituksia esimerkiksi rakentelu- ja kiipeilytehtäviä. Terapiatilanteet luodaan lapsen kehitystarpeita vastaaviksi siten, että terapeutin tuki, terapiaympäristö ja käytettävät terapiavälineet antavat lapselle mahdollisuuksia aktiiviseen, kehitystä edistävään toimintaan. Lapsi ja nuori voi toimintaterapiassa saada kasvua ja kehitystä edistäviä valmiuksia ja kokemuksia, joita hän ei voisi vamman tai sairauden vuoksi saada elinympäristössään.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.

Lasten kuntoutus