Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit Turussa

Esittelyssä työlleen omistautuneiden terapeuttien tiimimme 

Turun Verkahovissa sijaitsevan Activuksen terapeutit ovat suuntautuneet lasten ja nuorten kuntouttamiseen. Fysioterapeutit, puheterapeutit ja toimintaterapeutit työskentelevät tiimeinä mentorointi-periaatteella, jolloin tietoa ja taitoa siirtyy terapeutilta toiselle vahvistaen koko tiimin asiantuntijuutta sekä osaamista. Yrityksemme tukee työntekijöiden ammatillista osaamista ja jatkuvaa kehittymistä säännöllisillä koulutuksilla. Tutustu toimintaamme ja ota yhteyttä!

Fysioterapeutit

SANNA LAAKKONEN

Terveydenhuollon palveluista

vastaava johtaja

 

 040 809 2434

 info@activus.fi

sanna@activus.fi

 

Työskentelykielet:
suomi, ruotsi, englanti, tukiviittomat

- Fysioterapeutti, AMK (2004)

- NDT, Bobath- terapeutti 

- NDT, Bobath - vauvaterapeutti 

- Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op)

- Faskiamanipulaatio® (Stecco) level 1 ja level 2

- Neurologisen fysioterapian erikoistumisopinnot

 

- NDT-Bobath syventäviä koulutuksia

- Kinesioteippaus, dynaaminen teippaus

- Elastic Therapeutic Taping in Pediatrics

- Vuorovaikutuskoulutuksia

- Näkövammaisen lapsen liikkumistaidon tukeminen

- Syventäviä koulutuksia liittyen neurologiseen fysioterapiaan sekä vauvojen fysioterapiaan

- Aisti-integraatiopohjaiset motoriset vaikeudet

- Allasterapia

- Leikki lapsen fysioterapiassa 

- GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)
- ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)

 

Fysioterapiassa pidän tärkeänä tavoitteellista etenemistä lapsilähtöisesti sekä kannustavaa ja iloista ilmapiiriä. Fysioterapeuttina näen tärkeimpänä asiana sen, että lapsi/nuori voi elää aktiivista ja laadukasta elämää tehden itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä asioita. Työskentelen kokonaisvaltaisella työskentelyotteella, jossa huomioidaan niin lapsen kuin koko perheen arvot sekä voimavarat. Fysioterapian tavoitteet laaditaan yksilöllisesti lapsen ja perheen kanssa, jolloin fysioterapiassa voidaan harjoitella ja vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat lapselle ja perheelle tärkeitä.

Erilaiset koulutukset ja kurssit ovat rikastuttaneet työtäni ja syventänyt osaamistani. Ylläpidän ja kehitän ammattitaitoani erilaisissa koulutuksissa säännöllisesti.

Työssäni arvostan lasten ja nuorten kykyä heittäytyä ja nähdä pieniä asioita, jotka voivat jäädä aikuisilta huomaamatta – on hienoa olla osa heidän maailmaansa. Vaihtelevat työpäivät, hassuttelu, onnistumisen ilo yhdessä lapsen ja lähipiirin kanssa sekä haasteiden voittaminen ja itsensä haastaminen tekevät työstäni antoisaa!

Työskentelen tarpeen mukaan vastaanotolla Activuksessa sekä lapsen arkiympäristössä (kotona, koulussa, päiväkodissa).


TUIJA SAVOLAINEN-VÄLILÄ

 050 540 2434

 tuija.sv@activus.fi

 

Työskentelykielet:
suomi, ruotsi, englanti, tukiviittomat

- Lääkintävoimistelija (1977)

- Erikoislääkintävoimistelija (ortopedia ja sisätaudit) 

NDT, Bobath- terapeutti 

- NDT, Bobath - vauvaterapeutti

- Lymfaterapeutti (LYKO)

- Podiatrisen (alaraajojen) fysioterapian erikoistumiskoulutus

- Faskiamanipulaatio® (Stecco) level 1 ja level 2


 
- NDT-Bobath syventäviä koulutuksia
- Reumalasten, lihastautia sairastavien ja hengityselinsairaiden fysioterapia
- Kinesioteippaus, lymfateippaus ja dynaaminen teippaus
- Fascioiden käsittely
- Vuorovaikutuskoulutuksia
- iPad terapiassa

- Leikin arviointikoulutus

- ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)

- GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)


Työssäni lasten ja nuorten fysioterapiassa on paljon leikkiä, pelejä, haasteita ja onnistumisia. Kiinteä yhteistyö ja yhteiset tavoitteet lapsen lähipiirin (vanhemmat, avustajat, sisarukset, isovanhemmat, kaverit, päivähoidon ja koulun henkilökunta) kanssa ovat erittäin tärkeitä kuntoutuksen onnistumiseksi.


Aikoinaan ohjasin myös voimisteluryhmiä, valmensin rytmisen kilpavoimistelun harrastajia ja toimin lajin kansainvälisenä tuomarina, kunnes mielenkiintoinen työ ja kehittävät koulutukset veivät kokonaan mukanaan.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittymiseksi osallistun syventäviin koulutuksiin vuosittain. Hankkimaani koulutusta ja pitkää työkokemustani pyrin hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti kaikkien asiakkaideni hoidossa. 


Perinteisten fysioterapiamenetelmien lisäksi voin tukea hoitoa lymfaterapialla, fasciakäsittelyllä ja teippauksilla. Käytän harjoitteissa myös paljon sensorisen integraation välineistöä. 


Lasten ja nuorten fysioterapiaan liittyy leikki ja pelit, haasteita ja onnistumisia, harjoittelua arkiympäristössä ja maastossa.


LOTTA LYYTINEN

 040 868 2434

lotta@activus.fi

 

Työskentelykielet:

suomi, englanti, tukiviittomat

- Fysioterapeutti, AMK (2017)

- NDT, Bobath-terapeutti 

 

- Lasten tuki- ja liikuntaelimistön oireet ja fysioterapia 

- Lasten skolioosin hoito fysioterapian keinoin

- Urheilufysioterapian peruskurssi

- Kinesioteippaus

- Elastic Therapeutic Taping in Pediatrics

- Psyykkisen valmennuksen perusteet 
- Psykomotoriikka lasten fysioterapiassa

- GAS-koulutus (asiakaslähtöinen tavoitteen asettelu)

- ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja -luokitus)

- Läheisen ohjaus terapiatyössä

 

 

 

Fysioterapiassa pidän tärkeänä positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Lapsen ja nuoren kuunteleminen, aito ja kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä onnistumisen kokemukset ovat merkittäviä elementtejä. 

 

Kiinteän vuorovaikutuksen ja perheen sekä muun lähipiirin kanssa tehtävän yhteistyön avulla uusien taitojen oppiminen ja niiden siirtyminen lapsen päivittäiseen elämään onnistuu parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tavoitteet asetetaan yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa, ratkaisuja pohditaan, kokeillaan ja kehitetään yhdessä.

 

Lapsilähtöisyys, turvallisuus ja kiireettömyys kuvastavat hyvin työskentelytapaani. Työssäni parasta on vaihtelevat työpäivät, on hauskaa ja inspiroivaa työskennellä lasten kanssa ja nähdä kuinka he onnistuvat!

 

Olen työskennellyt koko työurani lasten ja nuorten parissa niin yliopistollisessa keskussairaalassa kuin yksityiselläkin sektorilla. Aikaisemmalta ammatiltani olen koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja ja olen työskennellyt erityiskoulussa ja päiväkodeissa. Syvennän ja kehitän omaa osaamistani ja ammattitaitoani säännöllisellä kouluttautumisella.

 

Activuksessa työskentelen sekä vastaanotolla että asiakkaan lähiympäristössä (koti, koulu, päiväkoti).

 

 

Liisa-Maija Unhola

040 510 0434

lissu@activus.fi

 

Työskentelykielet:

suomi, englanti, tukiviittomat

- Fysioterapeutti, AMK ( 2006)

- Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2020)

 

- Erilaisia lasten kohtaamiseen, fysioterapiaan ja kuntoutumiseen liittyvät lyhyemmät koulutukset 

Minulle tärkeää on kohdata jokainen lapsi ja nuori omana itsenään, juuri sellaisena kuin on. Lapsilähtöisyys, leikki, ilo ja onnistumisen kokemukset sekä omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen terapiassa on ensisijaista. Kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä voimme yhdessä harjoitella myös haastavampia asioita. Terapiassa tärkeää on luottamus, jota rakennamme yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Pidän yhteistyötä perheen ja muun lähiverkoston kanssa tärkeänä.

 

Fysioterapian tavoitteita asettaessa pohdimme perheen kanssa, miten fysioterapian avulla voimme tukea lapsen osallistumista hänelle merkityksellisiin asioihin, huomioiden perheen näkökulman ja voimavarat. Lapsen motivoituminen tavoitteen saavuttamiseksi on ensisijaista ja tästä syystä lapsen omien ajatusten huomioiminen sekä pienin askelin tavoitetta kohti eteneminen on tärkeää.

 

Olen työskennellyt aiemmin moniammatillisessa, yksilöllisessä perhekuntoutuksessa ja olen myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Fysioterapiassa työotteeni on kokonaisvaltainen ja pyrin seuramaan fysioterapian uusia tuulia aktiivisesti. Lasten ja nuorten parissa työskentelyssä minua motivoi monipuolisuus, yllätyksellisyys ja hetkessä eläminen.

 

Meillä aikuisilla on vielä paljon opittavaa lapsilta.

 

 

Toimintaterapeutit

VIRVA HÄMÄLÄINEN 

 040 554 1252

 virva@pp.inet.fi 

Työskentelykielet: 

suomi, kuvat, tukiviittomat

- SI-koulutus (sensorisen integraation terapiamenetelmä)

- SIPT-testikoulutus (SI-terapian tarpeen arviointi)
- NDT-koulutus
- Leikki lasten toimintaterapiassa -lisäkoulutus
- Chippa -leikin arviointikoulutus
- Map-testikoulutus
- M-Fun -testikoulutus
- Strukturoidun kliinisen havainnoinnin koulutus
- EFQM Excellence 2010 -mallin mukainen laatujärjestelmä toimintaterapiassa -koulutus
- GAS-koulutus
- Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa
- Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen toimintaterapiassaTärkeää työssäni on yhteistyö asiakkaan ja hänen perheensä kanssa, antaa perheelle ohjausta arkeen ja tukea lapsen /nuoren arjesta selviytymistä.


Tärkeinä arvoina työssäni lasten ja heidän perheiden kanssa on rehellisyys, luottamuksellisuus ja avoimuus vaikeissakin asioissa. Terapiasuhteen muodostuminen lapsen kanssa on perusta terapiajakson onnistumiselle. Kaikkia perheitä kunnioitetaan, huomioidaan lapsen ja hänen perheensä arvot, valinnat ja osallistumiskyky.


Työskentelyäni toimintaterapeuttina ohjaavat toimintaterapeuttien ammattieettiset ohjeet, joissa on määritelmät asiakkaan kohtaamisesta, ammattitaidon ylläpitämisestä sekä yhteistyöstä sidosryhmien kesken. Moniammatillinen yhteistyö on rikkautta ja toisten ammattien kunnioittaminen myötävaikuttaa asiakkaan kuntoutusprosessia. Oman ammatillisen tiedon kehittäminen tapahtuu elinikäisen oppimisen kautta, tietoa ja taitoa sovelletaan työssä. Lisäkoulutukset olen hankkinut lasten ja nuorten terapiaan ja arviointiin liittyen.


Olen toiminut lasten ja nuorten toimintaterapeuttina valmistumisestani saakka, josta onkin jo kulunut pari vuosikymmentä. Pääosin olen tehnyt yksilöterapiaa neurologisia haasteita omaavien lasten terapeuttina. Koen olevani unelma-ammatissani edelleen. Työskentely lasten kanssa on hyvin antoisaa, tärkeää on antaa kaikille onnistumisen kokemuksia ja iloa omasta osaamisestaan. 

Työskentelen pääosin Activuksen vastaanotolla Verkahovissa. 1-2 päivänä viikossa työskentelen asiakkaan omassa ympäristössä kotona, koulussa tai päiväkodissa. Käynnit asiakkaan omassa ympäristössä voivat olla terapiakäyntejä, ohjauskäyntejä, verkostopalavereita ja/tai pienapuvälineiden arviointia.


Jokainen toimintaterapiaprosessi rakennetaan asiakkaan ja hänen perheensä tarpeiden, tavoitteiden ja arvojen mukaan yhteisesti sopien ja kirjaten. Yhdessä lapsen ja perheen kanssa laaditaan terapiasuunnitelma, terapiasitoumus ja arjen tavoitteet terapiajaksolle.

Toimintaterapiassa käytettävät terapiamenetelmät perustuvat alkuarviointiin ja asetettuihin tavoitteisiin.

Vapaa-ajalla olen perheeni kanssa, liikumme luonnossa ja mökkeilemme. Minulla on lapsen ja miehen lisäksi kaksi kissaa ja koira.

JOHANNA JAAKKOLA

 044 2957763

 johanna.jaakkola@saunalahti.fi


Työskentelykielet: 

suomi, englanti, tukiviittomat

- Toimintaterapeutti, AMK (2005)

- SI-terapeutti

- Leikki lasten toimintaterapiassa -lisäkoulutus
- Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
- MAP-testikoulutus
- Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa
- DOTCA-Ch kognitiivinen arviointimenetelmä
- Eheyttävä vuorovaikutus lasten ja nuorten terapiassa
- Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen
- Lapsilähtöinen työskentely – välineitä ja menetelmiä lastensuojeluun
- ICF (kansainvälinen toimintakykyarvio ja –luokitus) lasten kuntoutuksessa
- Läheisen ohjaus terapiatyössä
- Tutkimustieto kliinisen työn tukena -koulutus

Työskentelen sekä alle kouluikäisten, että kouluikäisten lasten kanssa. Koen tärkeänä huomioida yksilöllisesti lapsen mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä tukea lapsen osallistumisen tunnetta ja arjessa selviämisen keinoja. Lasten kanssa työskentely on innostavaa ja hauskaa, palkitsevinta työssä on nähdä oppimisen ja onnistumisen iloa lapsen kehittyessä ja edistyessä tavoitteissaan. Lasten toimintaterapia toteutuu aina tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ja terapian tavoitteet mietitään yhdessä.


Toteutan terapiaa sekä vastaanotolla Activuksessa että asiakkaan lähiympäristössä kotona, päiväkodissa ja koulussa. Yhteistyö ja ohjauskäynnit asiakkaan kotona, päiväkodissa ja koulussa ovat tärkeä osa työtäni.

Toimintaterapeutiksi valmistumisen jälkeen työskentelin kaksi vuotta yksilöllisessä perhekuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuskursseilla. Tämän jälkeen työskentelin viisi vuotta lasten ja nuorten toimintaterapeuttina yksityissektorilla. Itsenäisenä ammatinharjoittajana Activuksessa aloitin vuoden 2015 alusta.

Itsensä jatkuva kehittäminen on mielestäni tärkeää ja ylläpidän ja kehitän ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti syventäviin koulutuksiin.

Puheterapeutti

TEIJA SANTA 

 040 502 7545

 teija.santa@dnainternet.net

- FM, Puheterapeutti, Oulun yliopisto (1992)


- Vuorovaikutus työvälineenä
- Kuvat ja tarinat terapeuttisessa työssä ja ohjauksessa
- GAS-menetelmäkoulutus
- Dyspraksian, oraalimotoriikan ja nimeämisvaikeuksien kuntoutus

Teen työtä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten puheterapeuttina. Asiakkaitani ovat eriasteisesti kielihäiriöiset lapset, jotka tarvitsevat tukea kommunikaatiotaitojen kehittämisessä.


Olen erikoistunut lastenneurologiseen kuntoutukseen, mm. kielenkehityksen erityisvaikeudet, dyspraksia ja artikulaatiohäiriöt, neurologisiin vammoihin ja kehitysvammoihin liittyvät häiriöt, vuorovaikutukseen ja kontaktiin liittyvät vaikeudet. 


Puheterapian lisäksi teen kuntoutukseen liittyviä arviointeja ja tutkimuksia, ohjantaa ja konsultaatioita. Teen käyntejä myös lapsen lähiympäristössä, kotona, päiväkodissa tai koulussa.


Täydennän ja ylläpidän ammattitaitoani jatkuvasti erilaisten kurssien, lisäkoulutuksen ja työnohjauksen avulla. Pidempiä käymiäni koulutuksia ovat olleet mm. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämät Vuorovaikutus työvälineenä sekä Kuvat ja tarinat terapeuttisessa työssä ja ohjauksessa täydennyskoulutusohjelmat. Lisäksi pyrin vuosittain osallistumaan 2-3 lyhyemmälle kurssille. 


Viime vuosina olen käynyt mm. dyspraksian, oraalimotoriikan sekä nimeämisvaikeuksien kuntoutukseen paneutuvilla koulutuspäivillä, GAS-menetelmäkoulutuksessa, IPad-seminaarissa sekä Mindfullness-kursseilla.