Lasten puheterapia

Lasten puheterapia pyrkii poistamaan, lieventämään ja ehkäisemään kommunikaatiovaikeuksia.

Lasten puheterapia keskittyy kommunikaatioon liittyviin vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmiin. Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöt voivat olla kielellisiä tai ei-kielellisiä. Lapsella voi olla ongelmia puheen ymmärtämisessä, kielen, puheen tai äänen tuottamisessa, suun alueen lihaksiston motorisessa toiminnassa, kuulossa lukemisessa tai kirjoittamisessa.

Lasten puheterapia tukee ja kehittää

Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ongelmat voivat olla synnynnäisiä tai myöhemmin elämässä aiheutuneita. Lasten puheterapiassa tuemme ja kehitämme puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Puheterapiassa pyritään vaikuttamaan niihin valmiuksiin ja taitoihin, jotka ovat kielellisen ja ei-kielellisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen perusedellytyksiä. Puheterapialla voidaan tukea kielen, puheen ja kommunikointikyvyn aivotoiminnallista rakentumista ja erilaisia kielellis-kognitiivisia prosesseja.

Puheterapiaan tullaan lähetteellä

Lapset tulevat puheterapiaan oman neuvolan, erityisneuvolan tai keskussairaalan lähetteellä. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka maksajana voi olla oman kunnan terveyskeskus, keskussairaala, Kela tai vakuutusyhtiö. Joskus myös vanhemmat itse kustantavat terapian. Puheterapia toteutetaan puheterapeutin tekemän tutkimuksen ja terapiasuunnitelman perusteella.

Lasten puheterapia suunnitellaan aina yksilöllisesti

Puheterapiasuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa ja se perustuu lähettävän tahon laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Puheterapian sisältöön vaikuttavat lapsen ikä, kommunikaatio- tai puhehäiriön syy, laatu, vaikeusaste sekä ympäristötekijät. Puheterapiassa kiinnitetään huomiota kielellisten taitojen perusrakenteisiin, sanavarastoon, kieliopin hallintaan, puheen ymmärtämiseen ja oman ilmaisun rakentumiseen.

Leikki on osa lasten puheterapiaa

Kuntoutuksessa pyritään kehittämään myös lapsen työskentelyvalmiuksia, keskittymiskykyä, kuuntelutaitoja, yhteistyötaitoja, vuorovaikutuskeinoja ja kommunikaatiotaitoja. Leikki on tärkeä osa puheterapiaa. Leikkiessään lapsi harjaannuttaa mm. keskittymiskykyään, kommunikointitaitojaan, vuorottelua, itseilmaisua, sisäistä kieltä ja käsitteitä sekä ajatteluprosessejaan ja havainnointiaan.

Puheterapia on pitkä prosessi

Lasten puheterapia on varsin usein hyvin pitkäaikaista. Puheterapian tuloksiin ja kestoon vaikuttavat muun muassa häiriön syyt, kuntoutuksen aloittamisen ajankohta sekä asiakkaan motivaatio. Valtaosa puheterapiakäynneistä on yksilöterapiakäyntejä. Puheterapia voi toteutua myös kotikäynteinä, jolloin tavoitteena on tukea lapsen kommunikointia arkitilanteissa tai käynneillä ohjataan vaikkapa päiväkodin henkilökuntaa tukemaan lapsen kommunikoinnin kehittymistä.

Kysy lisää tai varaa aika!

Activuksen arvot

Iloitsemme lapsesta. Meillä kaiken keskiössä on lapsi. Kohtaamme hänet avoimesti, aidosti ja välittävästi. 

Arjessa on voimaa. Lapsi ja hänen läheisensä tuntevat oman arkensa ja antavat meille arvokasta tietoa terapian pohjaksi. Tuloksia syntyy, kun harjoiteltavat asiat siirtyvät sujuvasti lapsen arkeen.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä. Autamme lasta saavuttamaan tavoitteensa, jotka hän määrittelee mahdollisuuksiensa mukaan itse. Kunnioitamme lapsen lähipiiriä – tärkeintä yhteistyökumppaniamme.

Onni on oppia ja onnistua. Vaalimme lapsen leikkisyyttä, tekemisen iloa ja luontaista halua oppia onnistumisten kautta.